تعبیر خواب باد 🌒 تعبیر خواب باد از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب باد 🌒 تعبیر خواب باد از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب باد, تعبیر خواب لباس باد برده, تعبیر خواب باد بردن لباس از روی بند, تعبیر خواب باد شدید, تعبیر خواب باد ملایم, تعبیر خواب نسیم, تعبیر خواب باد گرم, تعبیر خواب باد داغ, تعبیر خواب نسیم و نم باران, تعبیر خواب باد ابن سیرین, تعبیر خواب باد یوسف نبی, تعبیر خواب باد امام صادق, تعبیر خواب پرواز کردن در باد, تعبیر خواب صدای باد

تعبیر خواب باد, تعبیر خواب لباس باد برده, تعبیر خواب باد بردن لباس از روی بند, تعبیر خواب باد شدید, تعبیر خواب باد ملایم, تعبیر خواب نسیم, تعبیر خواب باد گرم, تعبیر خواب باد داغ, تعبیر خواب نسیم و نم باران, تعبیر خواب باد ابن سیرین, تعبیر خواب باد یوسف نبی, تعبیر خواب باد امام صادق, تعبیر خواب پرواز کردن در باد, تعبیر خواب صدای باد

تعبیر خواب باد, تعبیر خواب لباس باد برده, تعبیر خواب باد بردن لباس از روی بند, تعبیر خواب باد شدید, تعبیر خواب باد ملایم, تعبیر خواب نسیم, تعبیر خواب باد گرم, تعبیر خواب باد داغ, تعبیر خواب نسیم و نم باران, تعبیر خواب باد ابن سیرین, تعبیر خواب باد یوسف نبی, تعبیر خواب باد امام صادق, تعبیر خواب پرواز کردن در باد, تعبیر خواب صدای باد

خواب دیدن باد نماد نیروی زندگی ، انرژی و قدرت شما است.
همچنین باد نشان دهنده تغییراتی در زندگی شماست. از طرف دیگر دیدن باد در خواب بیانگر این سات که شما باید برای رسیدن به اهداف خود کمی تعجیل کنید.

باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده‌ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می‌باشد.


پرواز کردن در باد

اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه‌ای از ادغام را به شما بدهند است. همچنین این خواب می‌تواند سمبلی از روحیه گرفتن و شادمان شدن نیز باشد. دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و خیلی موارد دیگه که در تعبیر خواب شما مهم هستند و باید بهشون توجه کنید تا بتوانید تعبیر مناسبی برای خواب خود بیایید.


شنیدن صدای باد در خواب

اگر در خواب صدای باد را بشنود خوابش نشان این است که خبر پادشاه بزرگ در آن دیار پخش خواهد می شود.


وزیدن نسیم در خواب

کسی در خواب دید باد به صورت نسیم می وزد، دلیل خبر خوش است که به وی می رسد و اگر باد را به صورت طوفان دید، در آن دیار آشوبی رخ خواهد داد.


دیدن طوفان و خرابی

اگر دید طوفان همه جا را خراب می کرد، دلیل است بر اینکه افراد فاسد در آن دیار، طغیان خواهند کرد و باعث ضرر و زیان های فراوانی خواهند شد.


اگر باد شما را پرتاب کرد

رانده شده بی اختیار به وسیله باد، به کاری ناخواسته کشیده شدن است.


باد همراه با نم باران

بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است.


دیدن باد شدید در خواب

خواب دیدن وزش باد شدید و بادگیر نشانگر آشفتگی و دردسر در زندگی شما است.


ابن سیرین گوید :

فرد در خواب ببیند که به وسیله باد جابجا میشود تعبیر بر آن است که مسافرت دارد که بعد مکان و زمان سفر بستگی به جهت باد و شدت باد خواهد داشت.
اگر در خواب باد سخت و وحشتناکی را ببیند تعبیر  پرداخت خواهد بود و اگر بادی که میبیند ملایم باشد  آسایش و آرامش می باشد.
حالا این فرد در خواب گردباد را ببیند که درختان جا میکرد شیروانی ها را از جا می کردند از جمله خرابی های اینچنین به بار می آورد تعبیر بر آن است که خود نیز به صورت آن به وجود خواهد آمد.
اگر باد ملایم باشد تعبیر بر سلامتی نشاط و شادابی می باشد.
علی خصوص اگر بادی که در خواب دیده میشود در خانه خود فرد باشد به طوری که پرده های خانه آن فرد را لرزاند در این حالت تعبیر بر سلامت و نشاط است که به آن فرد و تمامی اهل خانواده آن فرد خواهد رسید که این باد مژده این سلامتی و نشاط و شادابی را می دهد.
حال اگر باد به شکل گردباد باشد و گرد و خاک از زمین به واسطه این گردباد از زمین بلند شود و هوا را تاریک کند تعبیر خوبی را به هیچ شکل نخواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که باد بسیار سنگینی می وزد تعبیر بر ان است که مردم ان سرزمین دارای ترس و وحشت می باشند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آبادی 🌒تعبیر خواب آبادی سرسبز/ تعبیر خواب آبادی به روایت از ابن سیرین

امام صادق می فرمایند :

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.
بشارت،فرمانروایی،مال،مرگ،عذاب،کشتن،بیماری،شفا،آسایش
اگر ببینی سوار باد شده‌ای، یـعـنـی فرمانروائی و بزرگی بدست می‌آوری.
تعبیر باد معتدل این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.


جابر مغربی میگوید :

اگر فرد در خواب ببیند که باد او را از آسمان به زمین می آورد تعبیر بر آن است که فرد بیمار شده اما عاقبت شفا می یابد و لباس عافیت به تن می کند.
اگر فرد در خواب ببیند که باد شدید او را به سمت آسمان می برد تعبیر بر آن است که به آخر عمر خود نزدیک شده است.


یوسف نبی میفرمایند :

اگر در خواب باد سخت ببیند تعبیر بر بیگانه باشد.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر فرد در خواب باد مغرب را ببیند که نرم جست تعبیر بر آن است که مردم آن ملک و سرزمین نعمت و ثروت فراوان خواهند یافت.
اگر در خواب ببیند که باد شمال نرم جست تعبیر سلامتی و آسایش مردم آن سرزمین است اما اگر غیر از این را خواب ببیند تعبیر نیکو و خیری را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که باد مردم آن کشور و سرزمین را بگیرد و به هوا ببرد تعبیر بر آن است که آن فرد از مردم خیر و نیکی به او می رسد.


ابراهیم کرمانی گوید :

باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند .
ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند.
تعبیر باد گرم، شیوع “بیماری‌های سرد” در آن مکان می‌باشد.
تعبیر باد معتدل سرد، بیماری‌های آشفته کننده در آن مکان می‌باشد.
تعبیر باد معتدل این است که مردم آن مکان از سلامتی و تندرستی و خیر و رونق کسب برخوردار خواهند بود.
اگر ببینی باد تو را بلند کرد و از جائی به جای دیگر برده است، یـعـنـی به مسافرت دوری می‌روی و در آن سفر به اندازه‌ای که باد تو را در زمین برده است، به جاه و مقام و بزرگی می‌رسی.


منوچهر مطیعی گوید :

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است.
باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.
گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.
گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند. این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت.
باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است .
اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.
چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پادشاه🌒تعبیر خواب ازدواج با پادشاه/ تعبیر خواب پادشاه به روایت از امام جعفر صادق

روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است.
اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید.
باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد.
باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.


علامه مجلسی می فرماید :

اگر فرد در خواب ببیند که سوار بر باد است تعبیر برای جهان و عزت و کام یابی می یابد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد درختان را از جا می کند تعبیر بر آن است که در آن ناحیه مشکلی در زراعت به وجود آید و یا مرگی عام به وجود خواهد آمد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد صبا صورتش را نوازش میکند و دستگاه تشخیص دهد که این باد همان باد صبا یا همان باد صبحگاهی می باشد تعبیرش این است که این باد مژده پیروزی و تسلط بر دشمن را می دهد و نوید دهنده سلامت و آسایش و راحتی می باشد.
اگر فرد در خواب فقط صدای باد را بشنود تعبیر بر آن است که خبری خواهد شنید ، اگر در خواب آن فرد از صدای باد خوشش بیاید خبری خوشایند و نیکو به وی خواهد رسید و اگر در خواب از صدای باد ناراحت شود خبر ناراحت کننده و ناخوشایند خواهد شنید.
اگر در خواب ببیند که باد او را جابجا میکند و به بالا و به سمت آسمان می برند در صورتی که فرد بخواهد به زمین برگردد اما موفق نشود تعبیر خوبی را نخواهد داشت
به صورت کلی دیدن باد در خواب اگر باد ملایم باشد تعبیر نیکویی دارد اما اگر بادی که در خواب میبیند همراه با نم باران باشد و رطوبت داشته باشد تعبیر به نیکویی و روزی دارد.
اگر در خواب ببیند که باد شدیدی می وزد و گرد و غبار به پا می کند به طوری که فرد برای فرار از باد و گرد و غبار چشم خود را ببند و به باد پشت کند تعبیر بر آن است که مشکلی برای وی پیش می آید که از آن مشکل می گریزد و به آن مشکل پشت خواهد کرد. وزیدن باد گرم در خواب تعبیر خوبی ندارد چنانچه فرد در خواب بادی را ببیند که گرم است و به سبب گرمی باد صورتش آزرده میشود تعبیر بر آن است که واقعی ناگوار به وقوع خواهد پیوست همچنین بادی که بسیار سرد باشد نیست تعبیر نیکویی نخواهد داشت بهترین نوع باد برای تعبیر در خواب بادی است که به صورت نسیم ملایم و مرطوب می باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته

آنلی بیتون میگوید :

اگر فرد در خواب ببیند که باد به آرامی می وزد تعبیر بر آن است که یکی از اقوام آن فرد فوت شده و به آن واسطه آن ارث بزرگی به آن فرد خواهد رسید.
اگر فرد در خواب فقط صدای زوزه باد را بشنود تعبیر بر آن است که یکی از عزیزانش را از دست خواهد داد و با از دست دادن آن زندگی برای آن فرد بیهوده و بی معنا خواهد بود.
اگر در خواب ببیند که بر خلاف جهت باد در حال راه رفتن است تعبیر بر آن است که با شجاعت و دلیری در برابر وسوسه های شیطان مقاومت و پایداری خواهد نمود و از راه حلال کسب درآمد و ثروت خواهد نمود.
اگر در خواب ببیند که باد در جهتی که مطابق میل فرد می باشد می وزد تعبیر بر آن است که آن فرد در موارد و مسائل های عشقی زندگی دچار یاس و نا امیدی می شود و در موارد مربوط به زندگی شکست خواهد خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که جهت وزش باد با جهت مورد نظر آن یکی است تعبیر بر آن است که میتواند رقیب هایش را شکست داده و پیروز شود و می تواند امور زندگی خود را به خوبی و نیکی در جهتی که مطابق میل خود است هدایت کند.


لیلابرایت میگوید :

اگر فرد در خواب ببیند که در جهت عکس باد در حال دویدن است و باد به صورتش می خورد تعبیر بر آن است که آن فرد باید برای انجام امور اعتماد به نفس بالاتری را داشته باشد.
اگر فرد در خواب در جهت باد حرکت کند تعبیر بر آن است که در امور موفق خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد او را قبه این سو و آن سو می کشاند تعبیر بر آن است که آن فرد به مسافرتی خواهد رفت که این مسافرت سود فراوانی را برای وی خواهد داشت.


لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر دیدن باد در خواب به ناراحتی و وعدهها قولهای دروغین می باشد.


هانس کورت میگوید :

اگر فرد در خواب ببیند که باد آرامی در حال وزیدن است تعبیر بر آن است که به او ثروت فراوانی خواهد رسید.
اگر فرد در خواب ببیند که باد با سرعت و شدت در وزیدن می باشد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از اقوام و نزدیکانش را از دست خواهد داد.


تعبیر خواب باد در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک باد شدید ، خوشبختی است
تعبیر خواب در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید ، از یک انرژی تمام نشدنی لذت می برید .
تعبیر خواب یک باد ملایم ، فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید
تعبیر خواب در هنگام باد راه میروید ، درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
تعبیر خواب در جهت عکس وزش باد راه می روید ، دوستان به شما خیانت می کنند.
تعبیر خواب باد ابداً نمی وزد ، تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .
تعبیر خواب باد کلاه شما را می برد ، شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .
تعبیر خواب باد چتر شما را بر میگرداند ، شادی است
تعبیر خواب یک کشتی در باد شدید ، یک راز برای شما فاش میشود .
تعبیر خواب باد ، بادبان کشتی را با خود می برد ، گرفتاریها نزدیک می شود .
تعبیر خواب باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود ، پول براحتی نزد شما می آید.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments