تعبیر خواب انگور 🌒 تعبیر خواب انگور از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انگور 🌒 تعبیر خواب انگور از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب انگور نرسیده, تعبیر خواب انگور نارس, تعبیر خواب باغ انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور برای زن باردار, تعبیر خواب انگور گندیده, تعبیر خواب انگور دزدیدن, تعبیر خواب انگور سبز برای زن باردار, تعبیر خواب خوردن انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور خوردن, تعبیر خواب انگور خوردن زن باردار

تعبیر خواب انگور نرسیده, تعبیر خواب انگور نارس, تعبیر خواب باغ انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور برای زن باردار, تعبیر خواب انگور گندیده, تعبیر خواب انگور دزدیدن, تعبیر خواب انگور سبز برای زن باردار, تعبیر خواب خوردن انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور خوردن, تعبیر خواب انگور خوردن زن باردار

تعبیر خواب انگور نرسیده, تعبیر خواب انگور نارس, تعبیر خواب باغ انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور برای زن باردار, تعبیر خواب انگور گندیده, تعبیر خواب انگور دزدیدن, تعبیر خواب انگور سبز برای زن باردار, تعبیر خواب خوردن انگور سبز, تعبیر خواب شاخه انگور, تعبیر خواب انگور خوردن, تعبیر خواب انگور خوردن زن باردار

دیدن انگور در خواب شما نمادی از کدورت ، ثروت و انحطاط است.
انگور همچنین نشانگر قوت و توانایی شما در ارائه شادی به دیگران است.

از طرف دیگر ، انگور اشاره به جاودانگی و فداکاری دارد.

دیدن خوردن انگور در خواب

دیدن یا خوردن انگور در خواب نشانگر ثروت و سعادت است. البته این ثروت و سعادت برای شما بدست نمی آید مگر با تلاش سخت و از خود گذشتگی.


دیدن جمع کردن انگور در خواب

خواب دیدن اینکه انگور را جمع می کنید حاکی از سود و تحقق خواسته های شماست.


دیدن خواب انگور توسط زن باردار

انگور هسته دار است، این خواب می‌تواند نشانه باروری باشد.
اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌ای انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.
دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا اینکه در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت.
اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می‌خرد، تعبیر آن این است که آن زن، فرزند پسر دیگران را بزرگ خواهد کرد. یا پسری را به فرزند خواندگی می‌پذیرد. انگور در علم تعبیر خواب نشانه پسر است. در واقعیت، پسردار شدن برای یک زن دشوار است.

دیدن انگور سبز در خواب توسط یک زن باردار نشان از آن دارد که او باید به دقت از نوزاد خود مراقبت کند. نوزاد او ممکن است با حوادث غیرمترقبه مواجه شود.
دیدن انگور قرمز در خواب توسط یک زن باردار باید به فال نیک گرفته شود. این خواب خوش یمن است. تعبیر آن این است که او نوزادی سالم با عمر طولانی به دنیا خواهد آورد.


از دیدگاه معبران و بزرگان علم تعبیر خواب همچون امام جعفر صادق(ع) و ابن سیرین دیدن خواب انگور تازه و شیرین و تناول از آن نشانه جاه و مقام و ثروت است.

امام جعفر صادق میفرمایند :

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
اول: فرزند نیک  دوم: علم فرائض  سوم: مال حلال.
و فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود.
اول: مال باخیر وبرکت  دوم: فراخی نعمت  سوم: از قحط و بلاامان یافتن.


ابن سیرین گوید :

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید.
انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود.
هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند.
هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود.
هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند.
هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند.
هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.


جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .
اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .
اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .
اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .
اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .
اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .


یوسف نبی میفرمایند :

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.
به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.
اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments