تعبیر خواب انگشتر 🌒 تعبیر خواب انگشتر طلا / تعبیر خواب انگشتر حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انگشتر 🌒 تعبیر خواب انگشتر طلا / تعبیر خواب انگشتر حضرت یوسف

تعبیر خواب انگشتر, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ, تعبیر خواب انگشتر نگین سبز, تعبیر خواب انگشتر نقره, تعبیر خواب انگشتر الماس, تعبیر خواب انگشتر فیروزه, تعبیر خواب انگشتر نگین سفید, تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست راست, تعبیر خواب انگشتر زمرد سبز, تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز, تعبیر خواب انگشتر سیاه, تعبیر خواب انگشتر فیروزه در دست چپ, تعبیر خواب انگشتر فیروزه مردانه, تعبیر خواب سنگ فیروزه آبی, تعبیر خواب انگشتر فیروزه برای زن, تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن, تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن باردار, تعبیر خواب حلقه ازدواج برای دختر مجرد, تعبیر خواب انگشتر از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب انگشتر امام صادق

تعبیر خواب انگشتر, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ, تعبیر خواب انگشتر نگین سبز, تعبیر خواب انگشتر نقره, تعبیر خواب انگشتر الماس, تعبیر خواب انگشتر فیروزه, تعبیر خواب انگشتر نگین سفید, تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست راست

تعبیر خواب انگشتر, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ, تعبیر خواب انگشتر نگین سبز, تعبیر خواب انگشتر نقره, تعبیر خواب انگشتر الماس, تعبیر خواب انگشتر فیروزه, تعبیر خواب انگشتر نگین سفید, تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته, تعبیر خواب انگشتر طلا در دست راست

دیدن یا دریافت حلقه در خواب ، سمبل تمامیت ، استمرار ، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه روی انگشت شما باشد ، این نشانگر تعهد شما برای ایجاد رابطه یا تلاش جدید است. شما به ایده آل ها ، مسئولیت ها یا عقاید خود وفادار هستید.

تعبیر خواب خریدن و گم کردن و بخشیدن انگشتر شکسته و دیدن انواع انگشتر طلا ، نقره ، یاقوت ، فیروزه ، نگین دار سبز ، یشمی ، آهنی ، مس یا برنج در خواب تعییرهای متفاوتی دارد اما در حالت کلی از نظر معبرین بزرگ دیدن انگشتر در خواب نمادی از تعهدات و مسئولیت هایی است که بر عهده شماست. معبرین غربی گویند:تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

خواب دیدن اینکه حلقه شما شکسته است نشانگر این است که وفاداری شما زیر سوال می رود. از طرف دیگر ، حلقه شکسته نماد پایان برخی از روابط است. از دست دادن تعهد وجود دارد.


تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر

خواب دیدن اینکه کسی که حلقه شما را دزدیده است ، ناامنی است. ممکن است شما در برخی رابطه یا مسئله علاقه خود را از دست بدهید.


تعبیر خواب انگشتر مروارید

دیدن یک حلقه مروارید در خواب نمادی از حساسیت ، خلوص عشق و عاشقانه های اولیه است.


تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می شود
پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.

از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.


تعبیر خواب انگشتر نگین سبز

دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.


امام جعفر صادق(ع) میفرمایند :

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است: قدرت و سلطنت، زن، فرزند، مال، انگشتر زرین نیک است .
اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد.

اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.


دانیال نبی میفرمایند :

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد .
اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر .
اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد .
اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .


حضرت یوسف میفرمایند :

دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .
دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق


محمد ابن سیرین گوید :

اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند .
اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد .
اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .


جابر مغربی گوید :

اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد .
اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد .
اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند .
اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد .
اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .
اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند .
اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد .
اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد .
اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است .
اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم .
اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .
دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد.
اگر خواب ببینید که انگشتری از نقره دارید یعنی تمام مال و اموال شما خوب و حلال است.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد بود.
اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی است و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.
اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن کار ضرر خواهد کرد.
اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراختی و انجام دادن کاری حرام می باشد و احتمالا ضرر مالی هم خواهد دید.
اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این است که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مواظب باشد.
اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.
اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل خواهد شد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست .
اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود .
اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد .
گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .


لیلا برایت میگوید :

داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند. اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال ، قروت و یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.
دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.
دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت.
اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.


آنلی برایتون میگوید :

گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.


کارل گوستاو یونگ  میگوید :

تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.
خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.
دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.


لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است.
تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است.
دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است.
دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است.
تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است.
تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments