تعبیر خواب انگشتان دست 🌒تعبیر خواب بریدن انگشت/ تعبیر خواب انگشتان دست به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب انگشتان دست 🌒تعبیر خواب بریدن انگشت/ تعبیر خواب انگشتان دست به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب انگشتان دست, تعبیر خواب قطع شدن دست دیگران, تعبیر خواب دیدن انگشت اضافه دست به روایت از امام صادق, تعبیر خواب خوردن گوشت انگشت دست, تعبیر خواب ،بریدن انگشت دست به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن انگشت دست با چاقو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب انگشت دست اضافه شده, تعبیر خواب عفونت انگشت دست, تعبیر خواب قطع شدن انگشت پا دیگران

تعبیر خواب انگشتان دست, تعبیر خواب قطع شدن دست دیگران, تعبیر خواب دیدن انگشت اضافه دست به روایت از امام صادق, تعبیر خواب خوردن گوشت انگشت دست, تعبیر خواب ،بریدن انگشت دست به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن انگشت دست با چاقو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب انگشت دست اضافه شده, تعبیر خواب عفونت انگشت دست, تعبیر خواب قطع شدن انگشت پا دیگران

تعبیر خواب انگشتان دست, تعبیر خواب قطع شدن دست دیگران, تعبیر خواب دیدن انگشت اضافه دست به روایت از امام صادق, تعبیر خواب خوردن گوشت انگشت دست, تعبیر خواب ،بریدن انگشت دست به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن انگشت دست با چاقو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب انگشت دست اضافه شده, تعبیر خواب عفونت انگشت دست, تعبیر خواب قطع شدن انگشت پا دیگران


تعبیر خواب کلی انگشت

انگشت در خواب سمبل توانایی های ذهنی و فیزیکی شماست.

اگر در خواب، توجه تان به انگشتان بود تعبیرش این است که شما در تلاش هستید تا ارتباطات خود را گسترش دهید.


تعبیر خواب داشتن انگشتانی بدفرم

اگر در خواب انگشتتان غیر طبیعی و بد فرم بود تعبیرش این است که به زودی اخبار بدی را دریافت خواهید کرد.


تعبیر خواب لیز خوردن چیزی از لای انگشتان

اگر در خواب دیدید که چیزی از میان انگشتان شما رد شد و نتوانستید آن را بگیرید تعبیرش این است که در زندگی چیزی را از دست داده اید.

شاید وسیله ارزشمندی را گم کرده اید. این خواب معمولا به ارتباطات شما نیز اشاره دارد.


تعبیر خواب حلقه در انگشت

تعبیر خواب انگشتان دست : اگر در خواب دیدید که در انگشتان دست تان حلقه دارید تعبیرش این است که متعهد هستید و به ازدواج فکر می کنید.

ممکن است عاشق شده باشید و دوست دارید با معشوقتان ازدواج کنید.


تعبیر خواب انگشت اشاره

تعبیر خواب انگشت اشاره ، گناه یا خودکشی است.

احتمالا اخیرا کار اشتباهی انجام داده اید و از انجام آن بسیار شرمنده اید.

اگر در خواب تان با انگشت اشاره به چیز خاصی اشاره می کردید تعبیرش این است که آن چیز را در عالم بیداری طلب می کنید.


تعبیر خواب انگشت شصت

تعبیر خواب انگشت شصت موفقیت، خوش شانسی و خوش بینی و شانس و امید به زندگی است.


تعبیر خواب انگشت وسط

تعبیر دیدن انگشت وسط در خواب نشانه فریب است.

شاید باید نظر خود را درباره موضوعی خاص بیان کنید و آن را در خود مخفی نگه دارید.


تعبیر خواب انگشت حلقه

تعبیر دیدن انگشت حلقه در خواب نشانه ازدواج و تعهد و محبوبیت و موفقیت است.


تعبیر خواب انگشت کوچک دست

انگشت کوچک در خواب نشانه قدرت ذهنی و عقل و حافظه خوب شماست.


تعبیر خواب انگشت اضافه

تعبیر خواب انگشتان دست : تعبیر خواب انگشت اضافه درآوردن آنست که چیزهای جدیدی را در خود کشف کرده اید.

ممکن است یک مهارت خوب و کاربردی را آموزش دیده باشید و به زودی با آن مهارت به آنچه می خواهید برسید.


تعبیر خواب انگشتان زخمی و بریده

تعبیر خواب انگشتان زخمی این است که ضعیف هستید و قدرت انجام وظایفتان را ندارید.

اگر در خواب دیددی که انگشت تان را بریدید تعبیرش این است که کسی شما را از زندگی اش بیرون کرده است.

شما قادر نیستید این ارتباط را حفظ کنید و به همین دلیل تمام قدرت خود را از دست داده اید.


تعبیر خواب انگشت شکسته

تعبیر خواب انگشت شکسته این است که کنترل وضعیت از دستتان خارج شده است.

کمی در زندگی منطق و اصول را رعایت کنید و بیش از حد ریسک پذیر نباشید.


تعبیر خواب انگشت قطع شده

تعبیر خواب انگشت قطع شده ورشکستگی است.


تعبیر خواب افتادن انگشت

اگر در خواب دیدید که انگشتتان افتاد تعبیرش این است که دیگران بر شما غلبه می کنند و انچه می خواهند را به شما دیکته خواهند کرد.


تعبیر خواب نیش زدن انگشت

تعبیر خواب انگشتان دست : اگر در خواب دیدید که مورچه یا حشره ای انگشت شما را نیش زد تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می شوید و توانایی انجام کار را ندارید.

همچنین این خواب نشانه این است که مهارت زندگی را ندارید و نمی توانید آنگونه که باید با دیگران ارتباط برقرار کنید.


تعبیر خواب نداشتن انگشت

تعبیر خواب نداشتن انگشت تعبیرش این است که ویژگی مربوط به انگشتتان را از دست داده اید.

به عنوان مثال اگر انگشت کوچکتان را از دست دادید تعبیرش این است که حافظه خود را از دست می دهید.


تعبیر خواب انگشتان کثیف و آلوده

تعبیر خواب انگشتان کثیف و آلوده نشان دهنده این است که به زودی با شکست های زیادی مواجه خواهید شد که شما را آزار می دهد.


تعبیر خواب انگشت خونی

تعبیر دیدن انگشت خونی یا خونریزی کردن انگشت در خواب نشانه این است که وظایف شما در زندگی بسیار خسته کننده شده است.

اگر از انگشتتان خون ریخت تعبیرش این است که سلامت شما به خطر افتاده است و بیمار می شوید.

بهتر است یک آزمایش بدهید.


تعبیر خواب لاک زدن ناخن انگشتان

تعبیر لاک زدن ناخن ها در خواب نشانه این است که احساسات جدیدی را در زندگی تجربه خواهید کرد.


تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

فرزند

برادر و برادرزادگان

خادمان

یاران

قوت

پنج نماز

اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.

اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.


تعبیر خواب انگشتان به روایت اسماعیل اشعث

انگشتان پاى در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود.

اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بیند، دلیل که کار کدخدایى او ساخته شود.

اگر به خلاف این بیند کار وى ناساخته شود.

اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.

اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی .

گر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.


تعبیر خواب انگشتان به روایت خالد اصفهانی

اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند یا از انگشت سبابه او خون همى آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید.

اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفت‌وگو رود.


تعبیر خواب انگشتان به روایت محمدبن سیرین

انگشت دست راست در تأویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود.

انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.

اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضى گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.

قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.

اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.


تعبیر خواب انگشتان به روایت جابر مغربی

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه‌ى مالش بود.

اگر بیند که انگشت سبحه‌ى او بریده است، دلیل است که در فریضه‌ى نمازها تقصیر کند.

اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهرى پادشاهى یا بزرگى بمیرد.

اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وى را در مال زیان افتد.

اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند او بمیرد.


تعبیر خواب انگشتان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که انگشتان را در هم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود.

اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.

اگر بیند که انگشتان را به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بیت او.


تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرد.


تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه هانس کورت

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‌کند.

اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرید.

اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‌کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند.

بزرگ شدن بیش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است.

کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى کسب لذت‌ها و تفریحات است.


تعبیر خواب انگشتان به روایت از منوچهر مطیعی

اگر در خواب تان انگشتان شما زرد باشند تعبیرش بیماری است د و باید مراقب صحت و سلامت خویش باشید .

تعبیر خواب انگشتان سیاه اندوه و ناراحتی و بیماری است.

تعبیر انگشتان خوش حالت و خوش رنگ سلامت و موفقیت در کار است

تعبیر خواب انگشت اضافه در دست ، توانائی در انجام کارها است

اگر کسی خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد .

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد.

اگر خواب ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

تعبیر خواب زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است


تعبیر خواب انگشتان در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب انگشتان زیبا آنست که شما کارهای پر مشقت و دشواری در پیش رو دارید.

تعبیر خواب درد انگشت ، یک شادی بزرگ است.

تعبیر خواب انگشتان پر از طلا آنست که شما زودی ازدواج میکنید.

تعبیر خواب انگشتان رنگ پریده به شما میگوید عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است.

تعبیر خواب سوختن انگشت آنست که افراد بسیاری از شما بدشان میآید.

تعبیر این خواب انگشتان شما کمتر از پنج تاست، شادی و عشق است.

تعبیر خواب انگشتان بلند ، نشانه آنست که ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد.

تعبیر خواب انگشتان کوتاه ، ارث و ثروت است.

تعبیر خواب انگشت اشاره به شما میگوید زیاد منتظر کمک دیگران نباشید .

تعبیر دیدن این خواب که مردم را با انگشت سبابه نشان می دهید آنست که شما باید به قدرت خود اعتماد کنید.

اگر در خواب دیدید که دیگران شما را با انگشت اشاره نشان می دهند تعبیرش آنست که هنوز خیلی چیزها باید یاد بگیرید.

تعبیر خواب انگشت شصت خودتان آنست که یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود.

تعبیر خواب زخمی شدن انگشت شصت به شما هشدار میدهد که باید منتظر ضررهای مالی باشید.

تعبیر خواب سوزش در انگشت شصت نشان دهنده آنست که دوستان حسود شما را احاطه می کنند.

تعبیر خواب داشتن انگشتان اضافه بر ۵ تا آنست که دوستان جدید پیدا می کنید.

اگر در خواب دیدی که انگشتان تان را زخم می کنید تعبیرش مشاجره با دوستان است.

اگر در خواب دیدی که انگشتانتان می شکند تعبیرش آنست که یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید.

اگر در خواب دیدید که انگشت شما را قطع می کنند تعبیرش آنست که دوستتان را از دست می دهید.

خواب خون آ»دن از انگشت به شما هشدار میدهد که مراقب ضررهای مالی باشید.


تعبیر خواب انگشت از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود.

دیدن انگشت بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .


تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه فروید

اگر از انگشت شصت او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند .

تعبیر خواب حرف زدن انگشتان آنست که در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .


تعبیر خواب دیدن انگشتان از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن خواب انگشت قطع شده علامت یک زیان بزرگ است.

تعبیر خواب انگشت زخمی، ضرر و زیان است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments