تعبیر خواب استر🌒تعبیر خواب سواری با قاطر/تعبیر خواب استر به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب استر🌒تعبیر خواب سواری با قاطر/تعبیر خواب استر به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب استر, تعبیر خواب قاطر سواری از دیدگاه ابن سیرین, ناله قاطر, قاطر سواری از دیدگاه حضرت صادق, زاییدن قاطر, خواب استری که لگد می زند, تعبیر خواب افتادن از روی قاطر به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب استر, تعبیر خواب قاطر سواری از دیدگاه ابن سیرین, ناله قاطر, قاطر سواری از دیدگاه حضرت صادق, زاییدن قاطر, خواب استری که لگد می زند, تعبیر خواب افتادن از روی قاطر به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب استر, تعبیر خواب قاطر سواری از دیدگاه ابن سیرین, ناله قاطر, قاطر سواری از دیدگاه حضرت صادق, زاییدن قاطر, خواب استری که لگد می زند, تعبیر خواب افتادن از روی قاطر به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب استر به روایت از امام جعفر صادق(ع)

دیدن استر بر پنج وجه بود:

سفر باشد

زندگانی دراز

ظفر بود بر دشمن

جمال و آرایش

مرد احمق بود

استر ماده زن نازائیده بود و استر، منفعت و یافتن مراد بود.

تعبیرهای سوار شدن روی اسب یا قاطر و یا خر عبارتند از:

بخت و اقبال

کامیابی و بهره‌مندی

مرتبه

فرمانروائی


تعبیر خواب استر به روایت محمدبن سیرین

اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است، نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید.

اگر ببینی سوار قاطری بی‌زین شده‌ای که نمی‌دانی برای چه کسی است، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، ‌‌‌‌‌ولی اگر قاطر خودت باشد، یـعـنـی وقتی که به سفر می‌روی با سود و منفعت برمی‌گردی.

اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قلم🌒 تعبیر خواب قلم و کاغذ/ تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین

چون استر در خواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود.

اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائیده بود، خاصه که داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.


تعبیر خواب استر به روایت جابر مغربی

اگر ببینی سوار قاطر ماده شده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که هرگز صاحب فرزند نمی‌شود.

اگر ببینی سوار قاطر نر شده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به خواسته و آرزوی خودت می‌رسی. استر ماده در خواب مولازاده بود.

اگر استر نر بود، سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند استر نر مرد بود و استر ماده، زن.

اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد.

اگر بیند که استر ماده بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود.

اگر بیند استر از پس وی می دوید، دلیل که وی را غمی رسد.


تعبیر خواب استر به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن قاطر رام شده و برهنه، مرد ضعیف است.

اگر ببینی سوار قاطر سیاه ماده‌ای شده‌ای که قدش بلند می‌باشد، یـعـنـی با زنی محترم ازدواج خواهی کرد،

اگر سفید باشد زنی که گفته شد زیبا خواهد بود، یا چنانچه سبز باشد، یـعـنـی زنی دیندار و پرهیزکار است،

اگر قرمز باشد، یـعـنـی آن زن مطرب و خوش‌گذران می‌باشد،

اگر سبز باشد، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود.

اگر زرد یا اشقر (سرخی مایل به زرد) باشد، یـعـنـی آن زن بیمار شود و زردچهره خواهد بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ترسیدن🌒تعبیر خواب ترس از مردن/ تعبیر خواب ترس به روایت از ابن سیرین

تنعبیر خواب استر به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان.

اگر دید استر با وی سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زان شگفت آید.

اگر دید استری را بکشت، دلیل که مال یابد، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد، دلیل است که از کنیزک جدا شود.

اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند گوشت استر بیماری بود.

اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود.


تعبیر خواب استر به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن قاطر: از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد.

دیدن لگد زدن استر: او مال یابد


تعبیر خواب استر به روایت علی بن محد بن العنبری

دیدن استر در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد.

اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است، عمرش دراز میگردد یا زنی که نازاست، ازدواج میکند. دیدن استر با زین و برگ، بر زنی زیبا، عاقل و بااخلاق یا بر سفری سودمند، دلالت میکند.


تعبیر خواب استر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد، زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید، رفع کدورت می شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خز🌒تعبیر پوشیدن لباسی از خز/ تعبیر خواب خز به روایت از امام صادق

مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند، بزودی ازدواج می کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته، بزودی خواستگاری پیدا می کند و به خانه بخت می رود.

گوشت استر، مال زن است. خوردن گوشت قاطر خوردن، مال زن است.

یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد.

شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست.


تعبیر خواب استر از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید، نشانه آن است که به کارهایی مشغول خواهید شد که نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت.

اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید، علامت آن است که مبلغ قابل توجهی پاداش خواهید گرفت.

اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند، نشانه آن است که با فردی خارجی و ثروتمند ازدواج خواهد کرد، اما فردی که با او سلیقه مشترکی ندارد.

اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حرکت می کنند، نشانه آن است که فرد مورد علاقه او به خواستگاریش نخواهد آمد.

اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند، نشانه آن است که ازدواج کردن و مسایل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد.

دیدن قاطر مرده در خواب، علامت آن است که مقام اجتماعی شما تنزل خواهد یافت و عهدها شکسته خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments