تعبیر خواب اذان 🌒 تعبیر خواب اذان گفتن مرده / تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب اذان 🌒 تعبیر خواب اذان گفتن مرده / تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق

تعبیر خواب اذان, تعبیر خواب اذان گفتن در گوش نوزاد, تعبیر خواب اذان گفتن خروس, تعبیر خواب اذان گفتن مرده, تعبیر خواب شنیدن الله اکبر, تعبیر خواب اقامه نماز جماعت, خواب دیدن هنگام اذان صبح, تعبیر خواب اشهد گفتن, تعبیر خواب مکبر نماز بودن, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب مکبر نماز جماعت, تعبیر شنیدن اذان مغرب, تعبیر اذان یوتاب

تعبیر خواب اذان, تعبیر خواب اذان گفتن در گوش نوزاد, تعبیر خواب اذان گفتن خروس, تعبیر خواب اذان گفتن مرده, تعبیر خواب شنیدن الله اکبر, تعبیر خواب اقامه نماز جماعت, خواب دیدن هنگام اذان صبح, تعبیر خواب اشهد گفتن, تعبیر خواب مکبر نماز بودن, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب مکبر نماز جماعت, تعبیر شنیدن اذان مغرب, تعبیر اذان یوتاب

تعبیر خواب اذان, تعبیر خواب اذان گفتن در گوش نوزاد, تعبیر خواب اذان گفتن خروس, تعبیر خواب اذان گفتن مرده, تعبیر خواب شنیدن الله اکبر, تعبیر خواب اقامه نماز جماعت, خواب دیدن هنگام اذان صبح, تعبیر خواب اشهد گفتن, تعبیر خواب مکبر نماز بودن, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب مکبر نماز جماعت, تعبیر شنیدن اذان مغرب, تعبیر اذان یوتاب

از نظر روانی خواب دیدین اذان بسیار خواب خوبی است بانگ زدن و صدا بلند کردن در خواب های اگر ار جانب ما باشد بسیار خوب است مخصوصا اگر ببیند که با صدایی بسیار خوش اذان می گفت این بسیار نیکوست.

به طور کلی خواب اذان چون به شنیدن اسمای الهی مربوط است بسیار خوب است و می توان ان را خوابی مثبت برشمرد ولی در مورد اذان معبیرین تعبیراتی دارند که تعبیر ان مثبت نیست.

شنیدن صدای اذان در خواب نمادی از شادی، آرامش و سلامتی است.

شنیدن ندای اسلام و فراخوانده شدن به نماز در خواب به این معناست که شما به رویاها و آرزوهایتان دست خواهید یافت.

کسی از سرزمین‌های دوردست خواهد آمد و زندگی شما را متحول خواهد کرد.

بعلاوه تعبیر خواب اذان می‌تواند نمادی از خبرهای خوشایند باشد.


تعبیر خواب  اذان گفتن کودک

اگر ببینید که نوزاد یا کودکی اذان می‌گوید، تعبیر آن است که خبر خوبی از یک فرد شرور یا یکی از دشمنان تان به شما می‌رسد.


تعبیر خواب  اذان نیمه کاره

اگر ببینید که اذان نیمه کاره تمام می‌شود تعبیر آن است که به زودی به سفر خود باز می‌شد و در جهت عملی کردن اهداف و برنامه‌های خود گام برمیدارید.


تعبیر خواب  دیدن فردی در حال اذان گفتن

اگر فردی را در حال اذان گفتن ببینید تعبیر آن است که بدون ترس و درنگ و برخلاف حسادت‌ها و مانع تراشی‌های رقیبان به موفقیت دست خواهید یافت.

اذان گفتن در خواب نمادی از عشق الهی و آرامش روحانی است.


 تعبیر خواب اذان گفتن همراه با گریه

اگر ببینید که همراه با گریه اذان می‌گویید، تعبیر آن است که خودتان را وقف خودتان می‌کنید.

برخی اوقات این خواب نمادی از تجربه کردن یک عشق دوطرفه است.


تعبیر خواب مکانی که در آن اذان گفته می‌شود

مکانی که در خواب دیده‌اید در آنجا اذان گفته می‌شود نشان دهنده آن است که آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم است.

اگر در خواب ببینید که صدای اذان در خانه شما شنیده می‌شود، تعبیر آن است که شادی و خوشحالی از راه می‌رسد.

شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی است.

اگر صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی است.

شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک نماد آن است که شما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت.

اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه‌ای بی‌سرپرست خبر می‌دهد.


تعبیر خواب شنیدن صدای اذان از کوه یا ابر

اگر ببینید که صدای اذان از کوه به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که افرادی وجود دارند که می‌خواهند به شما نزدیک شوند اما شما از آنها فاصله می‌گیرید.

اما اگر به آنها فرصتی بدهید، شما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که صدای اذان از ابرها به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که در نتیجه قرعه کشی یا مسابقه پولی به شما می‌رسد.


تعبیر خواب  اذان گفتن در کلیسا یا معبد

اگر در خواب ببینید که صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری به گوش می‌رسد، تعبیر آن است که به راحتی با فردی سنگدل ارتباط برقرار می‌کنید.

او اشتباه غیرقابل انکارش را جبران می‌کند.


 تعبیر خواب با تمسخر اذان گفتن

اگر ببینید که با تمسخر اذان می‌گویید، تعبیر آن است که در مورد موضوعی که به خودتان مطمئن هستید مرتکب اشتباهی می‌شوید و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهید.


تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق(ع)

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.

حج

سخن حق

فرمانروائی

بزرگی

ریاست

سفرطولانی

بریدن

تنگدستی و فقر

خیانت

جاسوسی

منافقی

بریدن دست


تعبیر خواب اذان به روایت محمدبن سیرین

هر بنده مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.

اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.

اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می‌خواند.

اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می‌داد.

دلیل که با زن خود الفت دارد.

اگر دید بانگ نماز در خانه خود می‌داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می‌داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.

اگر دید که بانگ نماز در کوچه می‌داد. دلیل بر ماسوی کند.

تعبیر خواب مردی که با زنش اذان می گوید این است که اجلش نزدیک است

تعبیر خواب اذان گفتن اشتباه ، ظلم و ستم بر مردم است

تعبیر خواب اذان گفتن بچه ، جدایی از پدر و مادر است

تعبیر خواب اذان گفتن در حمام ، خرابی حال در دنیا و آخرت است

تعبیر خواب اذان گفتن در بین لشگریان ، بد است

تعبیر خواب اذان دادن در زندان ، آزادی از زندان است

تعبیر خواب اذان را مسخره دادن ، هلاکت است

تعبیر خواب اذان دادن سر کوه ، سخن راست پادشاه است

تعبیر خواب اذان در مناره و مسجد ، بزرگی و فرمانروایی است

تعبیر خواب اذان گفتن در کنج خانه ، در کار حق خیانت می کند

تعبیر خواب اذان گفتن در سردابه ، رفتن به سفر و تحمل رنج و سختی است

تعبیر خواب اذان در کوه ، گرفتار قوم ستمکار شدن است

تعبیر خواب برصندلی نشستن یا ایستادن و به مسخره بازی اذان گفتن ، از بین رفتن عقل است

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان ، تنبل بودن در کار عبادت است

گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری.

بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد.

آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/۳]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فر یاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/۷۰] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.


تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید کودکی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می‌داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می‌داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می‌داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد

اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می‌داد، دلیل که هلاک شود.

اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره بانگ نماز می‌داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند در سردابه بانگ نماز داد، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر بیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می‌کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید.

دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم خواهی کرد.

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی.

و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

تعبیر خواب اذان برای بنده مومن حج است

تعبیر خواب اذان در جای نامشخص این است که چیز مکروهی به او می رسد

تعبیر خواب اذان برای مردم فاسق این است که او را به جرم دزدی می گیرند

تعبیر خواب شنیدن اذان از مسجد هدایت مردم به سمت خداست

تعبیر خواب اذان گفتن در بستر خود ، الفت با زن خود است

تعبیر خواب اذان دادن در خانه ، فقیر شدن است و ممکن کسی از اهلش بمیرد

تعبیر خواب اذان گفتن در چاه یا سردابه ، منافق بودن است

اگر بانگ اقامه را میشنوی، یـعـنـی در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی .


تعبیر خواب اذان به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-۲۷)


تعبیر خواب اذان به روایت علی بن محد بن العنبری

اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه ی خدا تعبیرمیشود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد.

اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان میگوید، به دزدی متهم میشود.

همچنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است.

اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان میگوید، گروهی را به اسلام دعوت میکند.


تعبیر خواب اذان به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments