تعبیر خواب ابرو 🌒 تعبیر خواب ریختن ابرو / تعبیر خواب ابرو حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ابرو 🌒 تعبیر خواب ریختن ابرو / تعبیر خواب ابرو حضرت یوسف

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب ریختن ابرو, تعبیر خواب تراشیدن ابرو, تعبیر خواب ابروهای تا به تا, تعبیر خواب ابروی پرپشت سفید, تعبیر خواب ابروی پرپشت سیاه, تعبیر خواب ابروی حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از امام صادق, تعبیر خواب ابرو ابن سیرین, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن متاهل,تعبیر خواب اصلاح ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر, تعبیر خواب ابروی پیوسته

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب ریختن ابرو, تعبیر خواب تراشیدن ابرو, تعبیر خواب ابروهای تا به تا, تعبیر خواب ابروی پرپشت سفید, تعبیر خواب ابروی پرپشت سیاه, تعبیر خواب ابروی حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از امام صادق, تعبیر خواب ابرو ابن سیرین, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن متاهل,تعبیر خواب اصلاح ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر, تعبیر خواب ابروی پیوسته

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب ریختن ابرو, تعبیر خواب تراشیدن ابرو, تعبیر خواب ابروهای تا به تا, تعبیر خواب ابروی پرپشت سفید, تعبیر خواب ابروی پرپشت سیاه, تعبیر خواب ابروی حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب ابرو از امام صادق, تعبیر خواب ابرو ابن سیرین, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن متاهل,تعبیر خواب اصلاح ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر, تعبیر خواب ابروی پیوسته

معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند.

دیدن ابرو در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب ابروهای پرپشت و سیاه

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.


تعبیر خواب ابروهای سفید و پرپشت

ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

اگر جوانی خواب ببیند که ابروی او سفید شده است، نشانه این است که او جوانی عاقل و دور اندیش است.


تعبیر خواب ریختن ابرو

اگر ببیند که ابروهایش ریخت، انجام کاری که نیت انجام آن را در بیداری داشته، منتفی شده و اگر به انجام آن کار اقدام کند، باعث بدنامی وی خواهد شد.

اگر در خواب، ابروی کسی از میزان طبیعی در حالت سنی موجود، کاسته شده باشد، از اندیشه و عقل او کاسته شده است.


تعبیر خواب نداشتن ابرو

نداشتن ابرو درخواب، هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت بیننده خواب است.


تعبیر خواب داشتن یک ابرو

داشتن یک ابرو، زیان مالی است.


تعبیر خواب تراشیدن ابرو

تراشیدن ابرو، نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.


تعبیر خواب ابرو از نظر محمد بن سیرین :

تعبیر ابرو، دین می‌باشد.
اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.
اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.


جابر مغربی گوید:

اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد
اگر ببیند ابرویش کامل و زیبا شد ، به کاری دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش می شود
اگر ببیند ابرویش سفید شده است ، بر علم و متانت و وقارش افزوده می شود ولی از ثروت و مالش کاسته خواهد شد.


منوچهر مطیعی گوید :

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.
چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.
نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.
اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.
ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.
داشتن یک ابرو زیان مالی است.
تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.
ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.
ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.


دانیال پیامبر می فرماید :

تعبیر خواب پر شدن ابروها به این علامت است که دوستان و یا آشنایان نزدیکتان به شما اعتماد زیادی دارند.

اگر ببینی فقط یکی از ابروهایت پر شده دلیلی است بر بدشانسی آوردن و یا گره افتادن چنان چه دیدی ابروهایت خیلی کلفت شده و حجم زیادی گرفته اند به نشانه ی یک خوشبختی بزرگ است که ظرف چند روز آینده نصیبتان می شود

ابرو چیدن خانم های بیوه و یا مجرد در خواب به تعبیر دشمنیست غیرمسلمان و دروغگو،یا زنی فریبکار ، و در برخی موارد بی شرمی و فساد است


تعبیر خواب ابرو از نظر امام صادق :

اگر دختری که هنوز شوهری اختیار نکرده و مجرد است دست به ابروهای خود ببرد و اصلاح کند این خطرناک است و میتواند نشانگر این موضوع باشد که کسی یا کسانی دین ایمان و وژدانش را نشانه رفته اند همچنین حضرت حتما توصیه کرده اند در صورت دیدن چنین رویایی بمدت سه روز صبح زود سوره ی ایت الکرسی را بخوانند.


تعبیر خواب ابرو از نظر حضرت یوسف :

آرایش و زینت دادن ابروها برای دختران مجرد موجب دردسر و گمراهی میشود و بیشتر به این تعبیر است که مال و جاه او کم شود و بعضی ها نیز گفته اند در دینش نقصان حاصل شود


آنلی بیتون میگوید :

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.
دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.


در کتاب سرزمین آرزوها میخوانیم :

ابروی خودتان: یک منفعت مالی
ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ
ابروهای سیاه: شادی بزرگ
ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید
ابروهای شوهرتان: عشق
ابروهای زنتان: شانس قابل توجه
ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی
ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند.
ابروهای باریک: غم بزرگ
ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست
ابروهای کلفت: پول
ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments