تعبیر خواب آهو 🌒 تعبیر خواب کشتن آهو / تعبیر خواب آهو امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آهو 🌒 تعبیر خواب کشتن آهو / تعبیر خواب آهو امام صادق

تعبیر خواب آهو, تعبیر خواب کشتن آهو, تعبیر خواب خوردن گوشت آهو, تعبیر خواب آهو امام صادق, تعبیر خواب آهو حضرت یوسف, تعبیر خواب آهو ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن آهو, تعبیر خواب فرار کردن آهو, تعبیر خواب شکار آهو, تعبیر خواب آهوی زخمی, تعبیر خواب آهو و گوزن, تعبیر خواب آهو یونگ, تعبیر خواب آهو برای زن باردار

تعبیر خواب آهو, تعبیر خواب کشتن آهو, تعبیر خواب خوردن گوشت آهو, تعبیر خواب آهو امام صادق, تعبیر خواب آهو حضرت یوسف, تعبیر خواب آهو ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن آهو, تعبیر خواب فرار کردن آهو, تعبیر خواب شکار آهو, تعبیر خواب آهوی زخمی, تعبیر خواب آهو و گوزن, تعبیر خواب آهو یونگ, تعبیر خواب آهو برای زن باردار

تعبیر خواب آهو, تعبیر خواب کشتن آهو, تعبیر خواب خوردن گوشت آهو, تعبیر خواب آهو امام صادق, تعبیر خواب آهو حضرت یوسف, تعبیر خواب آهو ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن آهو, تعبیر خواب فرار کردن آهو, تعبیر خواب شکار آهو, تعبیر خواب آهوی زخمی, تعبیر خواب آهو و گوزن, تعبیر خواب آهو یونگ, تعبیر خواب آهو برای زن باردار

اگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر دید در هیبت شکارچی، قصد شکار آهو را داشت، قصد آزار رساندن به بیگناهی را دارد؛ اما در دل، او را گناهکار می شمارد. اگر بدون اینکه دنبال شکار برود، آهو در دام وی افتاد، زنی یا دوشیزه ای را در دام خود می کشد و اگر در تعقیب و گریز آهو را صید کرد، به او غنیمتی می رسد که از آن بهره نخواهد برد.

تلف شدن آهو، احتمال مرگ یکی از افراد خانواده، خصوصا همسر او را می رساند. دیدن آهو در خواب ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

محمد بن سیرین

اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد.
اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می شود.
اگر ببیند آهویی در خانه اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می شود.
اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می کند.
اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.


امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :

زن
کنیز
فرزند
منفعت بردن از زنان


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد
اگر ببیند گلوی آهو را برید، دوشیزگی دختری را می گیرد.
اگر ببیند آهو را از فرق سر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می آید.
اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، از زنی زیبا مال بسیار به او می رسد.
اگر ببیند پوست ، گوست و پیه اهو می خورد، از زنی مالی به او می رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله ای نیست.
اگر ببیند آهو را می کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد.

اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند.

اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.

اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود.

اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد.

اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.
اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.۲ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.
– اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد.
-اگر آهوى رام را دیدید، با بچه هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت
اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.


منوچهر مطیعی میگوید :

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.


جابر مغربی گوید:

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments