تعبیر خواب آسمان 🌒 تعبیر خواب آسمان پر ستاره/ تعبیر خواب آسمان حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسمان 🌒 تعبیر خواب آسمان پر ستاره/ تعبیر خواب آسمان حضرت یوسف

تعبیر خواب آسمان, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان آبی, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان صاف, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان سرخ, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب آسمان تاریک, تعبیر خواب آسمان نورانی, تعبیر خواب آسمان تیره, تعبیر خواب آسمان امام صادق, تعبیر خواب آسمان حضرت یوسف

تعبیر خواب آسمان, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان آبی, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان صاف, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان سرخ, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب آسمان تاریک, تعبیر خواب آسمان نورانی, تعبیر خواب آسمان تیره

تعبیر خواب آسمان, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان آبی, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان صاف, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان سرخ, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب آسمان تاریک, تعبیر خواب آسمان نورانی, تعبیر خواب آسمان تیره

معبران در این زمینه خبرها و قول های خوبی را داده اند ، آن ها می گویند اگر کسی خواب دیده باشد با شادمانی و لذت مشغول تماشای آسمانی ستاره باران است باید بداند که خوشبختی و سعادت همراه با او حرکت خواهند کرد و ایام بسیار دلپذیر و دلنشینی انتظار او را می کشید ، برخی نیز گفته اند رسیدن به مراد دل و به چنگ آوردن بی چون و چرای معشوق از معانی اصلی این رویاست ، هر چه که باشد آن ها تایید کرده اند قرار است با دیدن این رویا به لذت و وجد برسیم آن چنان راضی و خشنود باشیم و اشک هایمان از گوشه ی چشممان جاری شوند .


تعبیر خواب سقوط ستاره از آسمان

اگر خواب دیده باشی ستاره ای از آسمان سقوط می کند ، خوب نیست به این علامت است که ممکن است همسرت و یا معشوقت را برای همیشه از دست دهی و یا اتفاقاتی بیفتد که هیچ وقت نتوانی با او ملاقات دوباره کنی و یا از حالش خبر دار باشی.

اگر ببینی تمام ستارگان در حال ریزش هستند و صحنه ی بدی را شاهد بودید نیکو نیست و خبر از برخی از حوادث نحس و ناامید کننده مانند مرگ ، تصادف ، و یا بیماریهای زیاد و بدون درمان میدهد !


تعبیر خواب نگاه کردن به آسمان

معبران امروزی می گویند ، اگر خواب دیده باشی که دیگران در حال نگاه کردن به آسمان پرستاره هستند خوب است و باید بدانی که اخبار مطلوب ،شادی بخش و جدید در مورد همان افراد خواهید شنید ، اگر مردگان را در چنین موقعیتی مشاهده کردید نیکوست و گواه یک زندگی طولانی و همراه با لذت است ، اگر پدر و مادرت در این موقعیت بودند یعنی عاقبت بخیر و خوشبخت خواهی شد.


تعبیر خواب آسمان از نظر امام صادق :

اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در ان دیار بلا و فتنه عظیم بود.
اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در ان دیار جنگ و خون ریختن است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست.

این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند.

رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است.

چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.


تعبیر خواب آسمان ابن سیرین محمد  :

اگر کسی خودرا بر آسمان بیند، دلیل که وی را سفری پیدا شود ودر ان سفر وی را مرتبت دنیا و عز حاصل شود.

اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت.

و اگر بیند که همان‌ گونه راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد.

اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن میگفت، دلیل بود که شادمان گردد.

اگر بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد.

اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد.

اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند.


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود.

اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود.
اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بودو اگر بسیار، دلیل ان بد بود.

اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌اند ان دیار، اگر دید که خودرا از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.


آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به آسمان صعود میکنید، نشانه ان است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت ان است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.
دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.


کتاب سرزمین رویاها:

شما به آسمان میروید: خوشبختی و سعادت

آسمان تاریک و پر ابر، ناکامی است

تعبیر خواب آسمان در شب مهتابی: پول فراوان است


تعبیر خواب آسمان حضرت یوسف :

تعبیر خواب دیدن آسمان، قوت و پیروزی است


تعبیر خواب آسمان حضرت دانیال :

اگر فردی خود را در آسمان اول دید، اجل وی نزدیک شده است.

اگر خود را در آسمان دوم ببیند، علم و دانش کسب می کند.

اگر خود را در آسمان سوم دید، در امور دنیوی عزت و موفقیت پیدا می کند.

اگر خود را در آسمان چهارم دید، به پادشاه نزدیک و مقرب می شود.

اگر خود را در آسمان پنجم دید، هیبت، ترس و بیم می یابد.

اگر خود را در آسمان ششم دید، به خوشبختی و نیکی نائل می شود.

اگر ببیند که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و از کنار او عبور کردند، درهای علم و حکمت به روی وی گشوده می شود.


لوک اویتنهاو میگوید:

ستاره باران: ارثی بزرگ

آسمان ابری: غم و غصه
آسمان سرخ رنگ: شادمانی زیاد


لیلا برات:

اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.
دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون درخانواده و جامعه می باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments