تعبیر خواب آتش 🌒 تعبیر خواب آتش گرفتن لباس/ تعبیر خواب آتش امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب آتش 🌒 تعبیر خواب آتش گرفتن لباس/ تعبیر خواب آتش امام صادق

تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش گرفتن, آتش و دود در خواب به چه معناست,تعبیر خواب آتش زدن, خواب دیدن اتش گرفتن منزل, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن کاغذ, تعبیر خواب آتش سوزی ساختمان, تعبیر خواب سوختن بدن انسان, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم, تعبیر خواب دود, تعبیر خواب آتش گرفتن لباس, تعبیر خواب آتش و دود, تعبیر خواب آتش بدون سوزاندن, تعبیر خواب سوختگی بدن دیگران, تعبیر خواب سوختن دست, تعبیر خواب سوختن دست دیگران, تعبیر خواب سوختگی پا, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم

تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش گرفتن, آتش و دود در خواب به چه معناست,تعبیر خواب آتش زدن, خواب دیدن اتش گرفتن منزل, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن کاغذ, تعبیر خواب آتش سوزی ساختمان, تعبیر خواب سوختن بدن انسان, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم, تعبیر خواب دود, تعبیر خواب آتش گرفتن لباس, تعبیر خواب آتش و دود, تعبیر خواب آتش بدون سوزاندن, تعبیر خواب سوختگی بدن دیگران, تعبیر خواب سوختن دست, تعبیر خواب سوختن دست دیگران, تعبیر خواب سوختگی پا, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم

تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش گرفتن, آتش و دود در خواب به چه معناست,تعبیر خواب آتش زدن, خواب دیدن اتش گرفتن منزل, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن کاغذ, تعبیر خواب آتش سوزی ساختمان, تعبیر خواب سوختن بدن انسان, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم, تعبیر خواب دود, تعبیر خواب آتش گرفتن لباس, تعبیر خواب آتش و دود, تعبیر خواب آتش بدون سوزاندن, تعبیر خواب سوختگی بدن دیگران, تعبیر خواب سوختن دست, تعبیر خواب سوختن دست دیگران, تعبیر خواب سوختگی پا, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب اتش گرفتن ادم

دانیال می گوید :

اگر کسی آتش بیند در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.
اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و آتش وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد چنانکه ایزد تعالی در کلام مجید فرمود ، “قلنا یا نار کونی برد وسلاما” ” علی ابراهیم”.
اگر بیند که آتش وی را نسوخت دلیل کند که روی به کراهت سفری کند.
اگر آتش را با تف و سوز بیند دلیل کند که از علت تب بیمار گردد.
اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت دلیل کند که بقدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد.
اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده دلیل کند که از محنت و مصیبت که بدو رسد سبب بیماری و ضعف بود چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آنچه بدین ماند.
اگر بیند که از آن آتش فراگرفت دلیل کند بقدر آن از مال حرام به وی رسد.
اگر بیند که آتش را دود بود دلیل شد که بقدر آن مال حرام وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت.
اگر بیند که از آتش گرمی و تیس بدو رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.


کرمانی می گوید :

اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت دلیل کند که در میان مردم عداوت و دشمنی افکند.
اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد دلیل کند که کالایی که دارد بر باد دهد یا آنچه به در می ارزد به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
اگر بیند که آتش در خانه، کسی افتاده دلیل که آنکس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.
اگر بیند که آتش جامه او را بسوخت دلیل که با خویشاں جنگ و خصومت کند یا از سبب مال اندوهگین گردد.
اگر کسی آتشی عظیم در زمینی بیند دلیل کند که در آن موضع فتنه و جنگ افتد.
اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی را با کسی خصومت کند.
اگر بیند در شهری یا محله ای در سرائی آتش افتاد چنانکه هرچه بود همه را بسوخت آن آتش زبانه میزد و او را سهمگین همی داد دلیل کند که در آن موضع جنگ و کارزار بود یا بیماری صعب افتد.
اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع و اگر زبانه و فروغ نداشت دلیل بر بیماری صعب کند.
اگر آتش را از دور بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها .
اگر بیند که آتش از آسمان هفتاد و شهری یا محله با سرائی بسوخت دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد بر اهل آن موضع شهر بود.
اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و در جایی افتاد لیکن گزند و زبانه نمی کرد دلیل بود که در میان اهل آن و گفتگو و خصومت افتند به زبان.
اگر بیند که از زیر زمین آتشی سهمگیں برآمد و سوی آسمان شد دلیل بود که اهل آن موضع دوستان با حقتعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی بقدر و قوه آتش که دیده بود.
اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد بلکه دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.


اسمعیل اشعث می گوید :

که اگر کسی بیند که از آسمان مانند باران آتش می بارید دلیل بر بلا و فتنه و خونریختن بود از جهت پادشاهان در آن موضع.
اگر بیند که آتشی از آسان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت دلیل کنند که طاعت وی نزد حقتعالی پذیرفته شود قوله تعالى “بقربان یا کله النار “.
اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوزاند ، بیم عذاب حقتعالی باشد. قوله تعالى ” عذاب النار التی کنتم بها تکذبون”.
اگر بیند که بر آتشی چیزی همی پخت دلیل کند که شغل دنیا و دنیاوی تمام گردد.
اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت دلیل کند که در آن دیار نعوذبالله مرگ مفاجات بسیار بود.
اگر بیند که آتشی بزرگ قبه یا مناره بسوخت دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
بعضی از معبران گویند که اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ میداد دلیل کند که در آن موضع گنج بود.


حضرت صادق (ع) می فرماید :

اگر بیند پاره های آتش می خورد دلیل کند که مال یتیمان خورد. قوله تعالى “الذین یاکلون أموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا  وسیصلون سعیر”.
اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
اگر بیند که هر جائی آتشهای سوزنده میگرفت دلیل کند که از هرجای میانجی کند میان رعیت و مردمان پادشاه.
اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود و او را زیان داشت دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد قوله تعالى ” فرایتم النار التی تورون”.
اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. قوله تعالى ” کلما اوقدوا نار للحرف”.
اگر بیند که آتش در مردم میزد دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش نور نداشت دلیلست که از علت سرسام بیماری کشند.
اگر بیند آن آتش را نور نیست دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد بقدر نور آن آتش.
اگر در رزمگاه آتش بیند دلیل کند بر بیماریهای صعب چون آبله و طاعون و سرسام و مرگ و مفاجاه نعوذبالله.
اگر آن آتش را با دود بیند دلیل کند که از پادشاه او را ترس و بیم بود.
اگر آتش را در بازار بیند دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آنکه اهل بازار در تجارت انصاف ندهند و در خرید دروغ گویند.
اگر در دریای آتشی افتاده بیند دلیل کند که در مردم آنجا مصادره بود از پادشاه و از او به رعیت ظلم رسد.
اگر در راه مجهول آتش بیند دلیل بر بی دینی بود.
اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.
اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند دلیل که او را رنج رسد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments