تعبیر خواب آب 🌒 دیدن آب در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب آب از حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب 🌒 دیدن آب در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب آب از حضرت یوسف

تعبیر خواب آب, دیدن آب در خواب نشانه چیست, تعبیر آب, تعبیر خواب آب ابن سیرین, تعبیر خواب آب با فشار, تعبیر خواب آب گرفتن از شخصی, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب ریختن روی سر, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب زلال و شفاف, تعبیر خواب آب دانیال نبی, تعبیر خواب آب کرمانی, تعبیر خواب آب جابر مغربی, تعبیر خواب آب امام جعفر صادق

تعبیر خواب آب, دیدن آب در خواب نشانه چیست, تعبیر آب, تعبیر خواب آب ابن سیرین, تعبیر خواب آب با فشار, تعبیر خواب آب گرفتن از شخصی, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب ریختن روی سر, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب زلال و شفاف, تعبیر خواب آب دانیال نبی, تعبیر خواب آب کرمانی, تعبیر خواب آب جعفر مغربی, تعبیر خواب آب امام جعفر صادق

تعبیر خواب آب, دیدن آب در خواب نشانه چیست, تعبیر آب, تعبیر خواب آب ابن سیرین, تعبیر خواب آب با فشار, تعبیر خواب آب گرفتن از شخصی, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب ریختن روی سر, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب زلال و شفاف, تعبیر خواب آب دانیال نبی, تعبیر خواب آب کرمانی, تعبیر خواب آب جعفر مغربی, تعبیر خواب آب امام جعفر صادق

دیدن آب در رویای شما نمادی از ناخودآگاه و وضعیت روحی شماست. آب جوهر زنده روان و جریان انرژی زندگی است. همچنین نمادی از معنویت ، دانش ، شفابخشی و طراوت است.


دیدن آب جوشیده

خواب دیدن آب در حال جوشیدن نشان می دهد که برخی از آشفتگی های احساسی را ابراز می کنید. احساسات ناخودآگاه شما در حال ظاهر شدن است و آماده اذعان به آن شخصی است.


دیدن آب آرام و زلال و شفاف

دیدن آب شفاف در خواب به معنای این است که با معنویت خود هماهنگ هستید. این نشان دهنده آرامش خاطر و جوان سازی است.


دیدن آب گل آلود و کثیف

دیدن آب گل آلود یا کثیف در خواب نشانگر این است که در احساسات منفی خود غرق می شوید. شاید برای تمیز کردن ذهن و یافتن آرامش درونی ، نیاز به مدتی وقت داشته باشید. از طرف دیگر ، این خواب نشان می دهد که تفکر / قضاوت شما نامشخص و گنگ است و نیاز به تفکر بیشتر دارید.


دیدن غرق شدن در آب گل آلود و کثیف

اگر در آب گل آلود غرق شده اید ، نشان می دهد که در موقعیتی خطیر قرار دارید و در احساساتتان غرق می شوید. به شما توصیه میکنیم که زود تصمیم نگیرید.
کمی زمان بگذارید.


دیدن بالا آمدن آب در خانه

خواب دیدن اینکه در خانه شما آب در حال افزایش است ، نشان می دهد که از احساسات خود غرق می شوید.


شنیدن صدای آب روان در خواب

شنیدن آب جاری در خواب نشانگر تعمق و تأمل است. شما روی افکار و احساسات خود تأمل می کنید.


دیدن قدم زدن روی آب

خواب دیدن اینکه در حال قدم زدن روی آب هستید، نشانگر این است که بر احساسات خود کنترل کامل دارید.
همچنین این نشان می دهد که شما باید در اوج احساسات خود بمانید و اجازه ندهید که آنها فروکش کنند. از طرف دیگر،قدم زدن بر روی آب نماد ایمان به خودتان است.


آب پاشیدن کسی بر روی شما

خواب دیدن کسی که آب را به سمت شما پرتاب می کند، دلالت بر این دارد که باید بیشتر احساسات خود را نشان دهید.
شما بیش از حد از دیگران جدا شده اید. از طرف دیگر ممکن است به معنای خنک شدن باشد.


دیدن موج بلندی از آب که به سمت شما می آید

خواب دیدن یک موج بلند آب که به سمت شما می آید نشان می دهد که احساسات شما در حال بهبود است و به طور بالقوه می تواند شما را به دیگران نزدیک کند.


اگر با دستانتان آب را خم کردید

خواب دیدن اینکه می توانید آب را خم کنید نشان دهنده توانایی شما در کنترل احساسات است. می توانید احساسات خود را به خوبی پنهان کنید.


اگر بدنتان سرشار از آب شد

خواب دیدن یک بدن متبلور از آب نشان می دهد که شما به دنبال ثبات عاطفی در زندگی خود هستید.


دیدن آتش و آب در کنار هم

خواب دیدن آتش و آب در کنار هم نمادی از مسئله دو قطبی در زندگی شماست. شما درگیر یک درگیری عاطفی هستید و شما را از دو جهت سوق می دهد.


دیدن آب سیاه در خواب

خواب دیدن آبی که به رنگ سیاه است، حاکی از خلأ عاطفی در برخی از مناطق زندگی شما است. از طرف دیگر، این خواب به معنای عزاداری در مورد چیزی است.


دیدن آب در خواب به گفته اغلب متخصصان خواب تعبیری خوب دارد. ولی در دیدن خواب باید به کیفیت آب نیز توجه داشته باشید. اغلب معبران بزرگ خواب همچون دانیال نبی، ابن سیرین و حضرت امام جعفر صادق آب صاف و زلال و کم عمق مانند آب نهر روان خوب میدانند و بالعکس آب کدر و راکد مانند آب مرداب را بد میدانند.

 ابن سیرین گوید :

اگر بیند که برفراز آب همی رفت چون آب دریا و رودخانه و آنچه بدین نماید دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی.
اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار بخورد دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وی خوش بود.
اگر بیند که آب شور همی خورد تاویل بخلاف این بود.
اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که بقدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.
اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد و بعضی گویند که بقدر آنکه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود چون آب روشن و صافی بود اما اگر تیره بود آنچه بدو رسد با رنج و سختی و بیم و ترس بود.


کرمانی گوید :

اگر بیند که آب گرم همی خورد دلیل بود که بیماری و رنج کشد.
اگر بیند که بر وی آبگرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد دلیل کند که بیمار شود، یا غمی سخت بدو رسد.
اگر بیند که در آب بیفتاد دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود.
اگر بیند که آب به جام برداشت دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود.
اگر بیند که در کاسه آبگینه آب به زن خویش داد و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند طفل بود که در شکم مادر باشد.
اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند.
اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند.
اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.
اگر بیند که در خانه ای که اندر آن آب ریخته بود داخل شد دلیل کند که غمگین و متفکر گردد.
اگر بیند که آب صاف پیاله ای را مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و بخیرات خرج کند.


جابر مغربی گوید :

که آنها که بوقت زیاده شود دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود.
اگر آبهای بسیار دید که به زمین خورد دلیل کند که مردمان عامه در آن سال را سلامت و عافیت بود قوله تعالى “وقیل یاارض ابلعی ماءک و یا سماء افلعی و غیض الماء”.
اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید دلیل کند که در آن سال نعمت و فراخی بود در آن دیار قوله تعالى “انا صببنا الماء صبا “.
اگر بیند که در خانه وی آب تیره ایستاده باشد تاویلش بخلاف این بود.


دانیال گوید :

که آب دادن باغ و کشت از جویها و رودها دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه.
آب دادن مردمان را دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده بود.
اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت تن او قوی بود دلیل کند که به شغل صعب مشغول گردد از قبیل رئیسی و قول او اندر آن مقبول بود خاصه کاری اندر آن کار ظاهر گردد.
اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او پوشیده بود دلیل بر قوت دین بود توکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی.
اگر بیند که آب به باغ همی برد دلیل کند که زن خواهد یا کنیزک خرد.
اگر کسی بیند که آب پاک بر وی ریخت دلیل کند که از آن کس خبر و منفعت بدو رسد.
اگر آب تیره بر وی ریخت تاویلش بخلاف آن بود.


حضرت صادق (ع) می فرمایند :

به آب فرورفتن به خواب معبران بر پنج و چه تعبیر کنند:

اول یقین, دوم قوت, سوم کار دشوار, چهارم ندیمی, پنجم عمل از جهت رئیس شهر.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments