تعبیر خواب آب چشمه 🌒تعبیر خواب چشمه جوشان/تعبیر خواب آب چشمه به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب چشمه 🌒تعبیر خواب چشمه جوشان/تعبیر خواب آب چشمه به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب آب چشمه, تعبیر خواب چشمه جوشان آب, تعبیر خواب چشمه آب گرم, تعبیر خواب چشمه به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب چشمه آب در کوه, تعبیر خواب چشمه در بیابان به روایت امام صادق,  تعبیر خواب آب روان و زلال, تعبیر خواب بیرون امدن اب از زمین به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون امدن اب از کوه

تعبیر خواب آب چشمه, تعبیر خواب چشمه جوشان آب, تعبیر خواب چشمه آب گرم, تعبیر خواب چشمه به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب چشمه آب در کوه, تعبیر خواب چشمه در بیابان به روایت امام صادق,  تعبیر خواب آب روان و زلال, تعبیر خواب بیرون امدن اب از زمین به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون امدن اب از کوه

تعبیر خواب آب چشمه, تعبیر خواب چشمه جوشان آب, تعبیر خواب چشمه آب گرم, تعبیر خواب چشمه به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب چشمه آب در کوه, تعبیر خواب چشمه در بیابان به روایت امام صادق,  تعبیر خواب آب روان و زلال, تعبیر خواب بیرون امدن اب از زمین به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون امدن اب از کوه

تعبیر دیدن چشمه گوارا

اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.


تعبیر خواب چشمه تیره

اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.


تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه

اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.


تعبیر خواب جوشیدن آب از زمین

آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره.


تعبیر خواب چشمه جوشان

دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت دانیال

اگر چشمه ای با آب گوارا در خواب ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.

اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.

اگر در خواب بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.

اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد.

اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.

اگر خشک شدن آب چشمه را در خواب ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند

اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود.

اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است.

اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود.

اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت محمد بن سیرین

چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده.

چون آب خوش طعم و خوشبو بود.

اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری است.

اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.

اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود.

اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت جابر مغربی

دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد.

تعبیر چشمه در خواب نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت ابراهیم کرمانی

گر بیند درخانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه.

اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود، اگر غمگین است، از غم فرج یابد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد، وامش گذارده شود، اگر گناهکار است، توبه کند، اگر حج نکرده باشد، حج کند.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت لوک اویتنهاو

آبی که از زمین می جوشد: یک خوشحالی غیرمنتظره


تعبیر خواب آب چشمه به روایت آنلی بیتون

دیدن خشکیدن آب چشمه در خواب به معنی پایان زندگی است.

دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.

دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.


تعبیر خواب آب چشمه به روایت امام صادق(ع)

دیدن آب چشمه بر پنج وجه است:

بزرگی و جوانمردی

غم و اندوه

مصیبت

بیماری

طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در مواردی نشان جوانمردی است و در مواردی هم غم و اندوه و رنج.

دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.


تعبیر خواب آب چشمه از نظر معبرین (غربی)

معبران غرب عقیده دارند چشمه سمبل زندگی شیرین است و زندگی خوش نیز به معنای ثروت نیست بلکه به معنای داشتن چشمان پاک و قلبی شیرین است.

اگر مردی در خواب چشمه آب ببیند یعنی شادی‌هایش را با دیگران تقسیم خواهد کرد و اگر با قلب ثروتمندش به مردم فقیر کمک کند در تمام دنیا مشهور خواهد شد.

اگر زن در خواب خود چشمه آب ببیند به معنای داشتن فرزندهای قوی خواهد بود.

اگر چاه آب و یا چشمه آبی برای نوشیدن آب در خواب حفر کنید به معنای خوش شانسی شماست.

دیدن چشمه با آب گل‌آلود در خواب نشان دهنده بدتر شدن روابط بین فردی است.

دیدن چشمه جوشان در خواب نیز به خریدن چیزهای ارزان تعبیر می‌شود.


تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه یونگ

دیدن چشمه در خواب به معنای وارد شدن به یک رابطه جدید است و به طور کلی احساسات مثبت شما افزایش می‌یابد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments