تعبیر خواب آب دهان 🌒 تعبیر خواب آب دهان زرد / تعبیر خواب آب دهان ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب دهان 🌒 تعبیر خواب آب دهان زرد / تعبیر خواب آب دهان ابن سیرین

تعبیر خواب آب دهان, تعبیر خواب خلط دهان, تعبیر خواب آب دهان یوتاب, تعبیر خواب آب دهان گربه, تعبیر خواب آب دهان مرده, تعبیر خواب آب دهان شتر, تعبیر خواب آب دهان سگ, تعبیر خواب تف انداختن تو صورت, تعبیر خواب آب دهان کثیف, تعبیر خواب مرده تف کند, تعبیر خواب دهان خشک, تعبیر خواب حشره در دهان

تعبیر خواب آب دهان, تعبیر خواب خلط دهان, تعبیر خواب آب دهان یوتاب, تعبیر خواب آب دهان گربه, تعبیر خواب آب دهان مرده, تعبیر خواب آب دهان شتر, تعبیر خواب آب دهان سگ, تعبیر خواب تف انداختن تو صورت, تعبیر خواب آب دهان کثیف, تعبیر خواب مرده تف کند, تعبیر خواب دهان خشک, تعبیر خواب حشره در دهان

تعبیر خواب آب دهان, تعبیر خواب خلط دهان, تعبیر خواب آب دهان یوتاب, تعبیر خواب آب دهان گربه, تعبیر خواب آب دهان مرده, تعبیر خواب آب دهان شتر, تعبیر خواب آب دهان سگ, تعبیر خواب تف انداختن تو صورت, تعبیر خواب آب دهان کثیف, تعبیر خواب مرده تف کند, تعبیر خواب دهان خشک, تعبیر خواب حشره در دهان

تعبیرگران اسلامی برای تف یا آب دهان بسته به رنگ دیده شده در خواب تفاسیر مختلفی بیان کرده‌اند.

آب دهان انداختن یا تف کردن عملی است که در بیداری همواره مورد نکوهش واقع می‌گردد ولی در رویا بیانگر و گویای بسیاری از هشدارهاست.

تعبیر خواب آب دهان سرد

تعبیر خواب آب دهان بدین صورت است که اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است.


تعبیر خواب آب دهان زرد رنگ

به طور مثال رنگ زرد که از دیدگاه تعبیر اسلامی همیشه مصداقی از بیماری و رنج است برای آبی دهان نیز به کاربرده شده و دیدن آن تاویلی بر بیماری و رنج و عذاب رویابین است.


تعبیر خواب آب دهان به روایت محمد بن سیرین :

اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد آب دهان می‌انداخت بیانگر این است که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید.

اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.

اگر آب دهان به دیوار بیندازد، نشانه آن است که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

اگر فردی در خواب دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.


تعبیر خواب آب دهان به روایت جابر مغربی :

اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

اگر ببیند که تفش خون آلود است مال حرام می خورد و دروغ می گوید .


تعبیر خواب آب دهان به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر آب دهان گرم باشد، دلیل بر درازی عمر بیننده خواب است.

اگر سرد بود، دلیل مرگ است.

اگر سیاه بود غم و اندوه است.

اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است.

اگر آب دهان خشک بود دلیل درویشی است.

اگر بیمار خلط سرد و تر از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.

اگر دید خلط سرد و تر (بلغم) از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، اموال خود را صرف همسرش می‌گرداند.


تعبیر خواب آب دهان از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است.

اگر در خواب ببینید که به روى کسى آب دهان مى‌اندازید، نشانه‌ى آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار مى‌گیرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments