تعبیر خواب آب دریا 🌒 تعبیر خواب دریای طوفانی / تعبیر خواب آب دریا به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب دریا 🌒 تعبیرخواب دریای طوفانی / تعبیرخواب آب دریا به روایت از  ابن سیرین

تعبیر خواب آب دریا, تعبیر خواب خشک شدن دریا امام صادق, تعبیر خواب دریا حضرت یوسف, تعبیر خواب دریا ابن سیرین, تعبیر خواب دریای طوفانی, تعبیر خواب دریا توپ تاپ, تعبیر خواب دریای طوفانی و گل آلود, تعبیر خواب بالا آمدن آب دریا چیست, تعبیر خواب افتادن در دریا با ماشین, تعبیر خواب دریا و ماهی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب افتادن در دریا و نجات یافتن, تعبیر خواب دریا یونگ

تعبیر خواب آب دریا, تعبیر خواب خشک شدن دریا امام صادق, تعبیر خواب دریا حضرت یوسف, تعبیر خواب دریا ابن سیرین, تعبیر خواب دریای طوفانی, تعبیر خواب دریا توپ تاپ, تعبیر خواب دریای طوفانی و گل آلود, تعبیر خواب بالا آمدن آب دریا چیست, تعبیر خواب افتادن در دریا با ماشین, تعبیر خواب دریا و ماهی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب افتادن در دریا و نجات یافتن, تعبیر خواب دریا یونگ

تعبیر خواب آب دریا, تعبیر خواب خشک شدن دریا امام صادق, تعبیر خواب دریا حضرت یوسف, تعبیر خواب دریا ابن سیرین, تعبیر خواب دریای طوفانی, تعبیر خواب دریا توپ تاپ, تعبیر خواب دریای طوفانی و گل آلود, تعبیر خواب بالا آمدن آب دریا چیست, تعبیر خواب افتادن در دریا با ماشین, تعبیر خواب دریا و ماهی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب افتادن در دریا و نجات یافتن, تعبیر خواب دریا یونگ


تعبیر خواب آب دریای صاف

اگر ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی پادشاه عالم و دانشمند است


تعبیر خواب آب دریای تیره

ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.


تعبیر خواب خوردن آب دریا

اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.


تعبیر خواب آب دریا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود.

گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است.

تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ.

عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.

اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد.

اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود.

معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.

چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد.

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید.

بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.


تعبیر خواب آب دریا به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد.

و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .

اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .

اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .

تعبیر خواب خوردن همه آب دریا آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .

اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده است عزت یابد.

دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است .

اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است.

اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .


تعبیر خواب آب دریا به روایت کرمانی

اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود.

اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است.

اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود.

اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است.

اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد.

اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است.

اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.


تعبیر خواب آب دریا به روایت مغربی

اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند.

اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.

اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار.

اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود.

اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.


تعبیر خواب آب دریا به روایت آنلی بیتون :

شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.

دیدن دریا در خواب همواره به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند که تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن می‌باشند.

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.


تعبیر خواب آب دریا به روایت کتاب نفایس الفنون :

اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد.

گر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید.

اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.

اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.


تعبیر خواب آّب دریا به روایت لوک اویتنهاو :

دریای متلاطم: ناراحتی وغصه

دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.

کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن.

در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments