تعبیر خواب آب بینی 🌒 تعبیر خواب آب بینی از ابن سیرین / تعبیر آب بینی

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آب بینی 🌒 تعبیر خواب آب بینی از ابن سیرین / تعبیر آب بینی

تعبیر خواب آب بینی, دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست, تعبیر آب بینی, تعبیر خواب خلط بینی, تعبیر خواب آشغال بینی, تعبیر خواب آب بینی ابن سیرین, تعبیر خواب آب بینی دانیال نبی, تعبیر خواب آب بینی حضرت امام صادق, تعبیر خواب آب بینی کرمانی, تعبیر خواب آب بینی جابر مغربی, تعبیر خواب آب بینی اسمعیل ابن اشعث

تعبیر خواب آب بینی, دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست, تعبیر آب بینی, تعبیر خواب خلط بینی, تعبیر خواب آشغال بینی, تعبیر خواب آب بینی ابن سیرین, تعبیر خواب آب بینی دانیال نبی, تعبیر خواب آب بینی حضرت امام صادق, تعبیر خواب آب بینی کرمانی, تعبیر خواب آب بینی جابر مغربی, تعبیر خواب آب بینی اسمعیل ابن اشعث

تعبیر خواب آب بینی, دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست, تعبیر آب بینی, تعبیر خواب خلط بینی, تعبیر خواب آشغال بینی, تعبیر خواب آب بینی ابن سیرین, تعبیر خواب آب بینی دانیال نبی, تعبیر خواب آب بینی حضرت امام صادق, تعبیر خواب آب بینی کرمانی, تعبیر خواب آب بینی جابر مغربی, تعبیر خواب آب بینی اسمعیل ابن اشعث

بیرون انداختن آب بینی

خواب دیدن اینکه شما آب بینی خود را از بینی خود بیرون می کنید(فین کردن) نشان می دهد که شما آماده مقابله با برخی از مواد ناخودآگاه هستید.


دیدن بینی پر از آب

خواب دیدن اینکه بینی شما پر از آب بینی است، دلالت بر این دارد که شما در حال خفه شدن، بی نظمی و خفقان هستید.


اگر نمیتوانید آب بینی خود را خارج کنید

اگر سعی میکنید ، اما نمی توانید بینی خود را تخلیه کنید، به این معنی است که شما قادر نیستید خود واقعیتان باشید.
چیزی یا شخصی کنترل کامل شما را به عهده گرفته و بر شما احاطه کامل پیدا کرده است


از نظر اغلب معبران بزرگ خواب همچون ابن سیرین، دانیال نبی و حضرت صادق (ع) دیدن آب بینی در خواب نشانه فرزند میباشد.

دانیال گوید :

که آب بینی دلیل بر فررند کند
اگر بیند آب از بینی او می آمد دلیل کند که وی را فرزند آید.
اگر بیند که از بینی او خلط بیرون آمد همین دلیل کند.


کرمانی گوید :

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم برهد و اگر بیمار بود شفا یابد.


ابن سیرین گوید :

که آب بینی در خواب فرزند بود لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد دلیل کند که وی را پسر آید.
اگر بیند که بر زمین افتاد دلیل کند که دختر آید.
اگر بیند که بینی در زن خویش افتاد دلیل کند که زن او آبستن گردد ولیکن فرزند را بیفکند.
اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند دلیل کند که او را پسری آید.
اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند.
اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند همین دلیل کند.
اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد دلیل کند که مال خود را بر عیال خود بذل کند.
اگر بیند که آب بینی زن خویش را همی خورد دلیل کند که او را فرزند شود.
اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد.
اگر بیند که آب بینی او زرد بود دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments