تعبیر خواب آبله 🌒 تعبیر خواب آبله از امام صادق و ابن سیرین / تعبیر آبله مرغان

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آبله 🌒 تعبیر خواب آبله از امام صادق و ابن سیرین / تعبیر آبله مرغان

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

تعبیر خواب آبله, دیدن خواب آبله و آبله مرغان به چه معناست, دیدن خواب آبله مرغان, آبله در خواب به چه معناست, معنای دیدن آبله در خواب, تعبیر آبله مرغان گرفتن در خواب, تعبیر خواب بیماری آبله, تعبیر خواب بیماری آبله مرغان

ابن سیرین می گوید :

آبله در خواب زیان مال آبله بود.
اگر بیند که بر تن او آبله بود بقدر آن خواسته مال او را حاصل شود.


کرمانی گوید :

اگر بیند که بر تن او آبله بود دلیل بود که بقدر آن مال حرام حاصل شود.


حضرت صادق (ع) فرماید :

که آبله بر تن دیدن بر پنج وجه بود اول زیادتی مال ، دوم زن خواهد ، سوم پسرش آید ، چهارم حاجت روا شدن ، پنجم از ترس و بیم ایمن شود چون آبله سفید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments