تعبیر خواب آبادی 🌒تعبیر خواب آبادی سرسبز/ تعبیر خواب آبادی به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آبادی 🌒تعبیر خواب آبادی سرسبز/ تعبیر خواب آبادی به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب آبادی, تعبیر خواب آبادی سرسبز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب آبادانی روستا, تعبیر خواب روستای آباد وسرسبز, تعبیر خواب ویرانی و زلزله حضرت صادق, تعبیر خواب آباد کردن خانه, تعبیر خواب کنار زدن ویرانی ها و نمایان شدن آبادانی, تعبیر خواب آباده حضرت یوسف

تعبیر خواب آبادی, تعبیر خواب آبادی سرسبز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب آبادانی روستا, تعبیر خواب روستای آباد وسرسبز, تعبیر خواب ویرانی و زلزله حضرت صادق, تعبیر خواب آباد کردن خانه, تعبیر خواب کنار زدن ویرانی ها و نمایان شدن آبادانی, تعبیر خواب آباده حضرت یوسف

تعبیر خواب آبادی, تعبیر خواب آبادی سرسبز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب آبادانی روستا, تعبیر خواب روستای آباد وسرسبز, تعبیر خواب ویرانی و زلزله حضرت صادق, تعبیر خواب آباد کردن خانه, تعبیر خواب کنار زدن ویرانی ها و نمایان شدن آبادانی, تعبیر خواب آباده حضرت یوسف

آبادی دو مفهوم را تداعی می کند.

اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا.

در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.


تعبیر خواب آباد کردن زمین

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود.


تعبیر خواب فروریختن بنای آباد شده

اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد.

این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.


تعبیر خواب دیدن خود در جایی آباد

چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی , تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید و خلاف این نیز صادق است, یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید.

خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید،


تعبیر خواب آبادی به روایت دانیال نبی

تعبیر خواب آبادی ، چهار چیز است:

صلاح کارهای این جهان

خیر و منفعت

داد و کامرانی

گشایش کارهای شایسته


تعبیر خواب آبادی به روایت محمدبن سیرین

اگر بیند که جایگاهى خراب را آباد همى کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدین ماند، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرى که وى را حاصل شود.

اگر بیند که زمینى خراب از خود آبادان همى کرد، چون سر او دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده‌ى این جهان یابد.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ, ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺳﺪ.


تعبیر خواب آبادی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از شهری خراب و ویران، وارد روستایی آباد شده‌ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می‌باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.


تعبیر خواب آبادی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است.

چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می‌شوید و خلاف این نیز صادق است.

یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید.

به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید.

چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.


تعبیر خواب آبادی به روایت جابر مغربی

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﻀﺮﺕ ﻭﻱ ﻛﻨﺪ.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments