تعبیر خواب مردن 🌒 تعبیر خواب مردن از نظر ابن سیرین و حضرت دانیال

سرگرمی 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مردن 🌒 تعبیر خواب مردن از نظر ابن سیرین و حضرت دانیال

تعبیر خواب مردن, تعبیر مردن, مردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب مردن برادر, تعبیر خواب مرگ پدر, تعبیر خواب خبر مرگ مادر, تعبیر خواب مرگ همسر, تعبیر خواب مردن مادر, تعبیر خواب مرگ فرزند, تعبیر خواب مردن خواهر, تعبیر خواب مرگ فامیل, تعبیر خواب مرگ خود, مردن در خواب , معانی مردن در خواب, تعابیر مردن در خواب

تعبیر مردن در خواب, تعبیر مردن, مردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب مردن برادر, تعبیر خواب مرگ پدر, تعبیر خواب خبر مرگ مادر, تعبیر خواب مرگ همسر, تعبیر خواب مردن مادر, تعبیر خواب مرگ فرزند, تعبیر خواب مردن خواهر, تعبیر خواب مرگ فامیل, تعبیر خواب مرگ خود, مردن در خواب , معانی مردن در خواب, تعابیر مردن در خواب

تعبیر خواب مردن, تعبیر خواب مردن, تعبیر مردن, مردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب مردن برادر, تعبیر خواب مرگ پدر, تعبیر خواب خبر مرگ مادر, تعبیر خواب مرگ همسر, تعبیر خواب مردن مادر, تعبیر خواب مرگ فرزند, تعبیر خواب مردن خواهر, تعبیر خواب مرگ فامیل, تعبیر خواب مرگ خود, مردن در خواب , معانی مردن در خواب, تعابیر مردن در خواب

دانیال (ع) می گوید :

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند اینهمه دلیل بر فساد دین بود.
اگر بیند که او را در جنازه نهادند و مردم از پیش و پس و می رفتند دلیل بزرگی بود اما دینش نقصان بود و بعضی گویند که بر چندان مردم که بر جنازه او بودند حکم کند.
اگر بیند که مرده بود و زنده شد دلیل که از گناه توبه کند عمرش دراز بود.
اگر بیند که در میان گورستان بود دلیل که با جاهلان سفرکند.


ابن سیرین گوید :

هر که بخواهد که بداند که حال او نزد حق تعالی چونست احتیاط کند که حال او نزدیک صلاح دین از مردگان چگونه است.
اگر بیند که مردگان وی را ، بشارت دادند و با او سخن گفتند دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.
اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.


جابر گوید :

که دیدن مرگ مفاجات درخواب دلیل بر راحت مومن وعذاب کافر ہود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سخت تر بود.
اگر بیند که بمرد و او را بشستند دلیل که در دین ثابت ہود.


کرمانی می گوید :

اگر بیند که بمرد و او را بر جنازه نهادند و خلق از پی او می رفتند بقدر خود بزرگی یابد.
اگر دید او را مرده برپشت گرفته بود و می برد دلیل مال حرام است.
اگر بیند زنده بمرد و او را بر جنازه نهادند دلیل به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد.
اگر بیند بمرد و دیگر بار زنده شد بغایت نیکو بود.
اگر مرده را بیند که دیگرباره بمرد او را بر جنازه نهادند دلیل که خود به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد.
اگر دید مرده دیگر باره بمرد دلیل که فرزندش بمیرد.
اگر بیند فرزندش بمرد دلیل که توانگر شود و بعضی می گویند از شر دشمن ایمن شود.
اگر بیند مادر و پدر او بمردند دلیل که کارش نیکو شود و نیز می گویند کارش شوریده شود.
اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند دلیل که او را پسر آید.
اگر بیند بمرد او را بر جنازه نهادند بتاویل نیکو بود اگر دفنش کردند بد است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments